Epoki - przełomy

Ludzie

Dzieła

Pojęcia (założenia)

P
o
c
z
ą
t
e
k
Klasycyzm - od "classicus" - wzorowy, doskonały. Warto zapamiętać, że antyk stwarza wyjściowy, klasyczny kanon dotyczący norm tworzenia sztuki, określający wyznacznik piękna i brzydoty, określający reguły komponowania gatunków literackich do tego klasycznego kanonu, odwoływać się będą - lub wyzwalać z niego - myśliciele i artyści późniejszych epok.
Antyk (VIII w p.n.e. - V w n.e.)
Homer, Sofokles, Safona, Ezop, Horacy, Wergiliusz, Sokrates,Platon, Arystoteles - Mitologia (mit ikaryjski, prometejski, rodu Labdakidów i inne)
Tragedie:
Antygona, Król Edyp(Sofokles)
Oresteja(Ajschylos)
Medea(Eurypides)
Eposy:
Iliada, Odyseja(Homer)
Eneida(Wergiliusz)
fatum - harmonia - katharsis - mimesis - epikureizm - stoicyzm - prometeizm - mit - tragizm - ironia sokratyczna - jaskinia Platona (idei cienie idei) - poetyka - retoryka
D
a
w
n
e

N
o
w
e
Z antyku:
- Odwołanie się do filozofii i kultury antyku (fascynacja dziełami Platona i Arystotelesa)
- Łacina uniwersalnym językiem Europy
- Twórcy kronik(Długosz) wzorują się na historykach rzymskich
- Filozofia Arystotelesa i prawo rzymskie na Akademii Krakowskiej
- Dzieła starożytne (np. Piliniusz w dziedzinie botaniki) autorytetem w scholastycznym wychowaniu
- Normy dotyczące poezji retoryk i wyprowadza nas dzieł Horacego i Cycerona
- XII w. nazywano nawet "renesansem XII w." ze wzglądu na modny neoplatonizm i odrodzenie kultury antycznej
Średniowiecze przełom w.IV/V - w.XV
Nowe ideały:
- Bóg w centrum wartości i zainteresowań ludzkich
- Mistycyzm, religijność epoki
- Wiara w znaki, symbole, magię liczb - głosy świata pozaziemskiego
- Tematy sztuki: śmierć, cierpienie
- Odejście od klasycznych norm sztuki - wierne naśladowanie zastąpione ekspresją uczuć
- Anonimowość, odejście od ideału sławy, artysty, mistrz sztuki
Francois Villon
św.Augustyn
św.Tomasz
św.Franciszek
Uwaga:
Literatura w wielkiej mierze jest anonimowa
Hagiografia (żywoty świętych - Legenda o św.Aleksym)
Epika rycerska(Pieśń o Rolandzie, cykl Arturiański / dzieje Tristana i Izoldy)
Historiografia(kroniki)
F.Villon - Wielki Testament J.Voragine - Złota legenda
Zabytki polskie:
Bogurodzica, Żale Matki Boskiej pod krzyżem, Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Legenda o św.Aleksym, Słota - O zachowaniu się przy stole, Gall Anonim - Kranika Polska
- teocentryzm
- uniwersalizm
- mistycyzm
- scholastyka
- gotyk
- styl romański
- pareneza
- danse macabre
- dualizm wartości

D
a
w
n
e

N
o
w
e
Ze średniowiecza:
- Trwa wiara w magię liczb znaków (np.u Reja, Dantego)
- Obecność łaciny w twórczości (lit.łacińska i dwujęzyczna)
- Sonet, rozpropagowany przez Petrarkę, ma swój rodowód w kulturze średniowiecznej
- Pisarze renesansowi kontynuują model literatury parenetycznej(ideał dworzanina czy ziemianina)
- W poezji Kochanowskiego, obok wizji człowieka potężnego, pojawia się też krucha istota "Boże igrzysko", kukiełka w rękach Boga, Bóg znajduje się w centrum uwagi wielu dzieł, podobnie jak wiara, religijność(Psalmy)
Renesans XVI w.
Nowe lub wzięte z antyku:
- Ideał artysty (wszechstronnego, sławnego)
- Nawiązanie do filozofów antycznych i do klasycznych norm sztuki
- Harmonia, mimetyzm w opisie świata
- Wskrzeszenie tragedii i innych gatunków antycznych
- Zainteresowanie historią i językiem antyku(tłumaczenia)
- Zainteresowanie nauką, poznawaniem świata, życiem doczesnym
- Człowiek w centrum zainteresowań
Dante Alighieri, Giovanni Boccaccio, Francesco Petrarka , Leonardo da Vinci, Michał Anioł, Francoise Rabelais,Nicollo Machiavelli, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Szymon szymonowicz, Mikołaj Sęp Szarzyński, AndrzejFrycz-modrzewski Boska komedia(Dante)
Dekameron(Boccaccio)
Żywot człowieka poczciwego(Rej)
Odprawa posłów greckich
Pieśni, Fraszki i Treny(Kochanowski)
O poprawie Rzeczypospolitej(Frycz-Modrzewski)
- humanizm
- reformacja
- antropocentryzm
- irenizm
- harmonia
- mecenat
- utopia
- tolerancja
- arianizm
D
a
w
n
e

N
o
w
e
Jeszcze renesansowe a już klasyczne:
- Spór o wartość życia i pozycję człowieka we wszechświecie nie we wszystkich dziełach wypiera człowieka na rzecz teocentryzmu, i uczynieniu Boga najwyższą wartością. W literaturze dworskiej, w poezji "światowej rozkoszy"- wciąż ważny jest człowiek i ziemski byt
- Spod "metafizycznego"zarysu epoki wyłamuje się Francja, w której po krótkim epizodzie barokowym kwitnie klasycyzm dworu króla Słońce, powstają komedie Moliera i narodzi się racjonalna myśl Kartezjusza
- Barok nie odrzuca humanizmu, lecz propaguje inny humanizm, inny jego wariant - oczywiście powracający do teocentryzmu, lecz czyniący ośrodkiem myśli dramatyczny los jednostki ludzkiej - wobec śmierci, Boga, przemijania. Indywidualność epoki - Szekspir, który tworzy na przełomie wieków przypisywano często do renesansu, bowiem tu też centrum przemyśleń i węzłem łączącym wątki jest człowiek
- Barok kontynuuje też postawy reformatorskie(Potocki)
- Poezja Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego ukazuje jeszcze splot renesansowych i już barokowych tematów(twórca zwany "zachodzącym słońcem renesansu")
Barok XVII w.
Nawiązanie do średniowiecza i nowe postulaty:
- Religijność i mistycyzm epoki
- Motyw śmierci, przemijania, piekła
- Zwrot ku wartością świata pozaziemskiego
- Dysharmonia i ekspresja uczuć(cierpienie) w sztuce, (ruch)
- Kontrreformacja odpowiedzią na reformację
- Upadek oświaty
TarquatoTasso, Marino,P.Corneille, J.Milton, Molier, M.Carvantes, B.Pascal, Kartezjusz, J.A.Morsztyn, D.Naborowski, J.Ch.Pasek, W.Potocki Jerozolima wyzwolona(Tasso)
Cyd(Corneille)
Raj utracony(Milton)
Świętoszek(Molier)
Don Kichot(Cervantes)
Pamiętniki(Pasek)
Transakcja wojny chocimskiej(Potocki)
poezje(Morsztyn, Naborowski, Potocki)
- dysharmonia
- ekspresja
- konceptyzm
- marinizm
- kontrreformacja
- sarmatyzm
- rokoko
- ekspresja brzydoty
- motyw szatana, piekła, śmierci
- manieryzm
- metafizyka
D
a
w
n
e

N
o
w
e
Ideały nieklasyczne:
- Religia katolicka nadal jest silną wartością - wystąpienie ateistów czy krytyka Kościoła nie zmienia przecież wyznawanych wartości - widać to nawet w "Świętoszku" Moliera, w twórczości księcia biskupa Krasickiego
- Racjonalizm wywodzi się z XVII - wiecznej myśli Kartezjusza, choć zmienia charakter ujęcia rozumu ludzkiego
- Postulaty reformatorskie: krytyka wad szlacheckich, m.in. nietolerancji, lenistwa, chciwości miała miejsce już w baroku(W.Potocki)
- Nurt sentymentalny kontynuuje linie uczuć, związku z naturą, sceptycyzm wobec nauki(ekspresję uczucia)
Oświecenie XVIII w.
Nowe(nawiązujące do klasycznych)idee:
- Odejście od barokowego mistycyzmu i religijności
- Wiara w naukę, wiedzę
- "Powrót myśli do świata rzeczy"
- Klasycyzm w sztuce("normy tworzenia" - Boileau)
- Rozwój szkolnictwa, prasy, postawy reformatorskie wobec spraw kraju
- Praktykowanie klasycznych gatunków
Encyklopedyści:
Wolter, Diderot, d'Alambert, J.J.Rousseau, Monteskiusz
Polscy twórcy:
Ignacy Krasicki, J.U.Niemcewicz, F.Karpiński, F.Zabłocki, A.Naruszewicz, Hugo Kołontaj, S.Staszic, F.Jezierski
Wielka Encyklopedia Francuska
Kandyd(Wolter)
Kubuś Fatalista i jego pan(Diderot)
Nowa Heloiza(Rousseau)
Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, bajki, satyry,Monachomachia(I.Krasicki)
Powrót posła(J.U.Niemcewicz)
- krytycyzm
- empiryzm
- racjonalizm
- sensualizm
- libertynizm
- deizm
- ateizm
- sentymentalizm
- rokoko
D
a
w
n
e

N
o
w
e
Wciąż jeszcze klasyczne:
- Motywy wielu twórców - wieszczowie nawiązują do historii państw starożytnych(Termopile, Cheronea), mitologii czy postaci literatury(Oda do młodości, wczesne utwory, bajki)
- Praktykują klasyczne gatunki: epos, oda, pieśń, hymn, rapsod
- Prowadzą grę konwencjami klasycznymi - np. w II i IV części Dziadów występuje chór oraz zasada trzech jedności
- Do złotego wieku i epoki peryklejskiej nawiązuje Norwid w Fortepianie Szopena, w koncepcji sztuki w Promethidionie
- Chociaż romantyzm nie jest bezpośrednią kontynuacją sentymentalizmu, to przecież wyrasta z uczuciowości i symboliki tego nurtu(serce, natura, wrażliwa jednostka)
- Komedia A.Fredry - narodowa, wykpiwająca romantyczne pozy, w budowie kontynuuje wzorzec komedii oświeceniowej
- Romantycy wywołują i pielęgnują klasyczny mit arkadyjski
Romantyzm 1818(22)- 1863
Postulaty nowe "antyklasyczne":
- Zwrot ku duchowości, mistycyzmowi, uczuciu, wierze
- Zwątpienie w naukę
- Wprowadzenie do literatury tematów i gatunków nowych(niezgodnych z klasycznymi normami) :np.fantastyki ludowej
- Miłość, młodość, intuicja przeciw wiedzy i autorytetowi starego mędrca
- Walka o wolność(spisek, powstanie)
- Kult poezji i talentu poety
J.W.Goethe, F.Schiller, G.Byron, W.Scott, W.Hugo, A.Mickiewicz, J.Słowacki, Z.Krasiński, C.K.Norwid, A.Fredro Faust, cierpienia młodego Wertera(Goethe) Giaur(Byron) Pan Tadeusz, Dziady, Konrad Wallenrod(A.Mickiewicz) Ballady i Romanse, Kordian, Beniowski(J.Słowacki) Balladyna, Nie-Boska komedia(Z.Krasiński) - irracjonalizm
- spirytualizm
- mistycyzm
- mesjanizm
- profetyzm
- indywidualizm
- orientalizm
- fantastyka
- ludowość
- historyzm
- bajronizm
- werteryzm
- szekspiryzm
- gotycyzm
- osjanizm
D
a
w
n
e

N
o
w
e
Kontynuacje romantyczne:
- Kult powstańców i historii powstań(Konopnicka, Asnyk, Orzeszkowska)
- Rycerskość i romantyczne biografie bohaterów H.Sienkiewicz, w części - Wokulskiego z Lalki
- Sentyment wobec Polski szlacheckiej i umilowanie pejzażu(Orzeszkowa)
- Temat romantycznej miłości(Lalka), idealizm
- Motyw dworku soplicowskiego - Nad Niemnem Orzeszkowej
Pozytywizm II połowa XIX w.
Postulaty antyromantyczne:
- Zwrot ku wiedzy, nauce, ideałowi pracy w miejsce zrywów powstańczych
- Podjęcie problematyki społecznej - sytuacji warsw niższych, równouprawnienie kobiet, Żydów itd.
- Odrzucenie sfery duchowej i irracjonalnej
- Praktyczne, utylitarne traktowanie sztuki i talentu artysty
H.Balzac, G.Flaubert, L.Tołstoj, H.Taine, H.Spencer, B.Prus, H.Sienkiewicz, E.Orzeszkowa, M.Konopnicka, A.Asnyk Komedia ludzka(H.Balzac)
Pani Bovary(G.Flaubert)
Lalka(B.Prus)
Trylogia(H.Sienkiewicz)
Nad Niemnem(E.Orzeszkowa)
nowelistyka polska
- scjentyzm
- organizm
- praktycyzm
- utylitaryzm
- monizm przyrodniczy
- agnostycyzm
- determinizm
- pragmatyzm
D
a
w
n
e

N
o
w
e
Kontynuacje idei pozytywistycznych i klasycznych:
- Motyw społecznikowski(pracy u podstaw) - Żeromski, wczesny etap poezji Jana Kasprowicza
- Obok dramatu symbolicznego czy ekspresjonistycznego rozwija się przecież naturalistyczny dramat mieszczański, kontynuując tradycję teatralną
- W twórczości Wyspiańskiego znajdujemy wielką fascynację antykiem(Noc listopadowa, Akropolis)
- Sztuka i mitologia pojawiają się (m.in.jako symbole) w prozie Żeromskiego
Młoda Polska 1880 - 1914
Ideały "neoromantyczne"(antypozytywistyczne):
- Intuicja, wiara, przeczucie metodą poznania świata
- Kult artysty - utalentowanej jednostki
- Motyw szatana, śmierci(jak średniowiecze i barok)
- Fascynacja ludem, folklorem, przyrodą - rozczarowanie wiedzą
- Motyw końca wieku(uwaga - biernoścdekadenta nie jest cechą romantycznego bohatera, który był człowiekiem czynu)
- Temat powstań(Żeromski, Wyspiański)
K.Przerwa-Tetmajer, J.Kasprowicz, T.Miciński, L.Staff, W.Reymont, S.Żeromski, W.Berent, S.Wyspiański, G.Zapolska Chłopi(W.Reymont)
Wesele(S.wyspiański)
Ludzie bezdomni, Wierna rzeka(S.Żeromski)
Moralnoścpani Dulskiej(G.Zapolska)
- dekadentyzm
- intuicjonizm
- impresjonizm
- secesja
- symbolizm
- naturalizm
- bergsonizm
- nietzscheanizm
- elan vital
D
a
w
n
e

N
o
w
e
Kontynuacje:
- Temat powstań i bohaterów romantycznych w poezji i prozie
- Motyw patriotyczny(Żeromski, Dąbrowska, poezje)
- Temay poezji i twórczości jako męki twórczej(Tuwim)
- Motyw dworu i urody Polski(Noce i dnie)
- Twórczość Broniewskiego(romantyczno-rewolucyjna)
- Twórczość Leśmiana(wyrasta z młodopolskiej tradycji)
Dwudziestolecie międzywojenne 1918 - 1939
Postulaty nowe:
- Zerwanie z kultem poety - mesjasza, wyniesionym nad tłumy
- Odrzucenie tematyki narodowowyzwoleńczej w poezji
- Poddanie romantycznych mitów narodowych szyderstwu, parodii
- Fascynacja techniką, miastem,nowe spojrzenie na wolność
- Aktywność, energia w miejsce bierności dekadenckiej
- Wystąpienie przeciw tradycyjnym tematom i kanonom sztuki oraz piękna
- Spojrzenie w przyszłość(awangardowe programy w sztuce - w ogóle odwracające się przeciw tradycji)
Thomas Mann, Franz Kafka, Marcel Proust, James Joyce, Zygmund Freud, Jean Paul Sartre, Antoine de Saint-Exupery, Stefan Żeromski, Maria Dąbrowska, Zofia Nałkowska, Witold Gombrowicz, Bruno Schulz, Witkacy
poeci:
J.Tuwim, A.Słonimski, K.Wierzyński, J.Iwaszkiewicz, J.Przyboś, W.Broniewski, B.Leśmian, M.Pawlikowska-Jasnorzewska, K.Iłłakiewiczówna
Czarodziejska Góra(Mann)
Proces(Kafka)
Ulisses(Joyce)
Ziemia, Planetaludzi(Saint-Exupery)
Mistrzi Małgorzata(Bułhakow)
Przedwiośnie(Żeromski)
Szewcy(Witkacy)
Noce i dnie(Dąbrowska)
Granica(Nałkowska)
Ferdydurke(Gombrowicz)
Sklepy cynamonowe(Schulz)
- ekspresjonizm
- katastrofizm
- freudyzm
- psychoanaliza
- behawioryzm
- dadaizm
- kubizm
- awangarda
- nadrealizm
- futuryzm
- symultanizm
D
a
w
n
e

N
o
w
e
Literatura wojenna i współczesna
Ostatnia powtórka z epok zestawia typowe i kontrastowe cechy dziejów literatury, by szybko i sprawnie przygotować do pytania:scharakteryzuj poszczególne okresy literackie...Owszem, takie pytanie figuruje w zestawach pytań na egzaminach ustnych.Mam też nadzieje, że powyższy, skrótowy przegląd zadziała porządkując, na zasadzie "punktów skojarzeniowych" uruchamiający głębsze informacje.Ale też znacie zapewne zarzut stawiany takim metodom: zarzut uproszczenia, skrótowości, a przez to zaciemnienia pewnych zjawisk.Dotyczy głównie kontrastowego zestawienia epok: przecież ich granice nie są aż tak ostre, przecież daty są umowne, przecież istnieją kontynuacje - nie tylko walka z programem przodków. Tak jest- i może dociekliwszy egzaminator zapyta właśnie o ten płynny przełom pomiędzy epokami.Dlatego dziś - proponuję obraz eksponujący przełomy, wskazujący nie tylko różnice, alei kontynuacje. Jest to też notatka skrótowa - ale może uzbroicie się przed zarzutem jednoznaczności i ograniczeń w pojmowaniu historii literatury
A.Camus, J.P.Sartre, A.Sołżenicyn, S.Beckett, U.Eco, K.K.Baczyński, T.Gajcy, T.Borowski, T.Różewicz, Cz.Miłosz, Z.Herbert, S.Grochowiak, M.Białoszewski, J.Andrzejewski, J.Iwaszkiewicz, M.Hłasko, M.Nowakowski, Z.Nałkowska, T.Konwicki, G.Herling-Grudziński, A.Szczypiorowski, J.J.Szczepański Dżuma(Camus)
Archipelag Gułag(Sołżenicyn)
Imię róży(Oce)
Popiółi diament(Andrzejewski)
Sława i chwała(Iwaszkiewicz)
Pierwszy krok w chmurach(Hłasko)
Medaliony(Nałkowska)
Inny świat(Herling-Grudziński)
Początek(Szczypiorski)
Mała apokalipsa(Konwicki)
- czasy pogardy
- apokalipsaczasów wojny
- literatura łagrowa i lagrowa
- Kolumbowie
- pryszczaci
- pokolenie współczesności
- Nowa Fala
- postmodernizm
- personalizm
- egzystencjalizm
COGITO